فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(30) آیه جهت اینکه اگر می خواهید خواسته تان رد نشود

چون کسی به کسی حاجتی داشته باشد و خواهد که حاجت روا شود این آیه را بر دست راست خود سه مرتبه بخواند و دست بهم آورد. چون پیش آن شخص رود و در برابر او دست خود را باز کند مقصودش حاصل گردد.
ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللَّه تتلی علیه ثم یصره مستکبرا کان لم یسمعها قبشره بعذاب الیم و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین.

(31) آیه جهت ترسیدن در شبها

چنانچه این آیه را بخواند، نخواهد ترسید اگر چه در میان جانوران بایستد و عدد خواندن آیه مبارکه 32 مرتبه است که در حین حرکت بخواند.
الا ان اولیاء اللَّه لاخوف علیهم و لا هم یحزنون.

(32) آیه جهت ترس از عقرب

هر که از عقرب بترسد این آیه را بخواند:
سلام علی نوح فی العالمین انا کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المومنین