فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(29) آیاتی جهت فروش متاع

هرگاه متاعی فروش نشود این آیات را بر کاغذی نویسد و در آن نهد از غیب مشتری می رسد ان شاء اللَّه.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفو بعهدی اوف بعهدکم و ایای فارهبون و امنوا بما انزلت مصدقا لما معکم و لاتکونوا اول کافر به و لا تشتروا بایاتی ثمنا قلیلا و ایا فاتقون.
(سوره بقره، آیه 40-41)
و من اوفی بعهده من اللَّه فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم.
(سوره توبه، آیه 111)
و همچنین آیه آخر را هفت بار بر ظرف آبی بخواند بر متاع پاشد و باید متاع نامشروع نباشد.

(30) آیه جهت اینکه اگر می خواهید خواسته تان رد نشود

چون کسی به کسی حاجتی داشته باشد و خواهد که حاجت روا شود این آیه را بر دست راست خود سه مرتبه بخواند و دست بهم آورد. چون پیش آن شخص رود و در برابر او دست خود را باز کند مقصودش حاصل گردد.
ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللَّه تتلی علیه ثم یصره مستکبرا کان لم یسمعها قبشره بعذاب الیم و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین.

(31) آیه جهت ترسیدن در شبها

چنانچه این آیه را بخواند، نخواهد ترسید اگر چه در میان جانوران بایستد و عدد خواندن آیه مبارکه 32 مرتبه است که در حین حرکت بخواند.
الا ان اولیاء اللَّه لاخوف علیهم و لا هم یحزنون.