فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(27) آیه جهت آشتی نمودن

به جهت آشتی کردن آیه 115 سوره انعام را سه بار بخواند و بر روی آن کس دمد البته آشتی کند و عذر خواهد مجرب است.
و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لامبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.

(28) آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد

امام جعفر صادق علیه السلام: چون جایی وارد شوی که هولناک و جن بسیار است دست را بالای سر بگذار و به آواز بلند بگو:
افغیر دین اللَّه تبغون و له اسلم من فی السموات و الارض طوعا و کرها و الیه ترجعون.

(29) آیاتی جهت فروش متاع

هرگاه متاعی فروش نشود این آیات را بر کاغذی نویسد و در آن نهد از غیب مشتری می رسد ان شاء اللَّه.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفو بعهدی اوف بعهدکم و ایای فارهبون و امنوا بما انزلت مصدقا لما معکم و لاتکونوا اول کافر به و لا تشتروا بایاتی ثمنا قلیلا و ایا فاتقون.
(سوره بقره، آیه 40-41)
و من اوفی بعهده من اللَّه فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم.
(سوره توبه، آیه 111)
و همچنین آیه آخر را هفت بار بر ظرف آبی بخواند بر متاع پاشد و باید متاع نامشروع نباشد.