فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(26) آیه جهت فراری دادن دشمن

این آیه را بخواند و بر دشمن بدمد، ظفر یابد.
ختم اللَّه علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه

(27) آیه جهت آشتی نمودن

به جهت آشتی کردن آیه 115 سوره انعام را سه بار بخواند و بر روی آن کس دمد البته آشتی کند و عذر خواهد مجرب است.
و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لامبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.

(28) آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد

امام جعفر صادق علیه السلام: چون جایی وارد شوی که هولناک و جن بسیار است دست را بالای سر بگذار و به آواز بلند بگو:
افغیر دین اللَّه تبغون و له اسلم من فی السموات و الارض طوعا و کرها و الیه ترجعون.