فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(25) آیه ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن

بسیار مجرب است، این آیه را بخواند و بر او بدمد.
الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون.
(سوره یس، آیه 65)

(26) آیه جهت فراری دادن دشمن

این آیه را بخواند و بر دشمن بدمد، ظفر یابد.
ختم اللَّه علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه

(27) آیه جهت آشتی نمودن

به جهت آشتی کردن آیه 115 سوره انعام را سه بار بخواند و بر روی آن کس دمد البته آشتی کند و عذر خواهد مجرب است.
و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لامبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.