فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(24) آیه جهت بستن زبان دشمن

در کتاب سرالمکتوم می خوانیم: بعد از سه روز روزه گرفتن، آیه زیر را نوشته در میان شیشه قرار داده در زمینی دفن کند زبان دشمنش بسته می شود، و اگر بخواهد باز کند باید آیه را بیرون آورد.
یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و الارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان.

(25) آیه ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن

بسیار مجرب است، این آیه را بخواند و بر او بدمد.
الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون.
(سوره یس، آیه 65)

(26) آیه جهت فراری دادن دشمن

این آیه را بخواند و بر دشمن بدمد، ظفر یابد.
ختم اللَّه علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه