فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(23) آیه جهت بلند شدن از مجلس

هر که بخواهد در قیامت ثواب کامل بیابد در هنگامی که می خواهد از مجلس برخیزد، بگوید:
سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللَّه رب العالمین.

(24) آیه جهت بستن زبان دشمن

در کتاب سرالمکتوم می خوانیم: بعد از سه روز روزه گرفتن، آیه زیر را نوشته در میان شیشه قرار داده در زمینی دفن کند زبان دشمنش بسته می شود، و اگر بخواهد باز کند باید آیه را بیرون آورد.
یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و الارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان.

(25) آیه ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن

بسیار مجرب است، این آیه را بخواند و بر او بدمد.
الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون.
(سوره یس، آیه 65)