فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(20) آیه جهت برآمدن هر حاجت

گویند هر کس (آیه الکرسی) (آیات 255 تا 257) سوره بقره را بر آب بخواند روی خود را با آن بشوید و دو رکعت نماز بگذارد و در هر رکعت یک مرتبه حمد و یک مرتبه آیه الکرسی را بخواهد، هر مرادی داشته باشد حاصل شود. ان شاء اللَّه.

(21) آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی

گویند هر که در روز چهارشنبه آیه 22 سوره حشر را هفتاد بار بخواند بر اهالی علم و قلم فائق آید و فتوحات از برای او دست بدهد و حوائج او بر آورده شود و غنی و مکرم گردد. ان شاء اللَّه.
هو اللَّه الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم.

(22) آیه جهت بیدار شدن از خواب

شیخ بهائی در کتاب مفتاح الفلاح از کتاب کافی شیخ محمد بن یعقوب کلینی نقل کرده که از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده هر که وقت خوابیدن آیه آخر سوره کهف را بخواند هر ساعتی که بخواهد بیدار شود و نیت داشته باشد بیدار می شود. شیخ فرموده که این از اسرار و عجیبه مجربه است که شکی در آنها نیست.
قل انما انا بشر مثلکم یوخی الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک بعباده ربه احدا.