فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(19) آیه جهت عزیز و محترم شدن

گویند هر کس (آیه الکرسی) (آیات 255 تا 257) سوره بقره را بنویسد و بر بازوی خود بندد، به هر جا رود عزیز و محترم باشد.

(20) آیه جهت برآمدن هر حاجت

گویند هر کس (آیه الکرسی) (آیات 255 تا 257) سوره بقره را بر آب بخواند روی خود را با آن بشوید و دو رکعت نماز بگذارد و در هر رکعت یک مرتبه حمد و یک مرتبه آیه الکرسی را بخواهد، هر مرادی داشته باشد حاصل شود. ان شاء اللَّه.

(21) آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی

گویند هر که در روز چهارشنبه آیه 22 سوره حشر را هفتاد بار بخواند بر اهالی علم و قلم فائق آید و فتوحات از برای او دست بدهد و حوائج او بر آورده شود و غنی و مکرم گردد. ان شاء اللَّه.
هو اللَّه الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم.