فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(17) آیه جهت محفوظ ماندن بنا

بر حسب حدیث وارده از حضرت رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله خواندن این آیه موجب حفظ بنا از زلزله و غیر آن خواهد شد. ان شاء اللَّه.
ان اللَّه یمسک السموات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا.

(18) آیه به جهت محبت و دوستی

از رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله روایت شده است هر که خواهد کسی را به دوستی و محبت خود مایل سازد این آیه را خوانده به طعامی بدمد و به او بخوراند که موثر خواهد بود.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
ان لا تعلوا علی و اتونی مسلمین لو لا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المومنین.

(19) آیه جهت عزیز و محترم شدن

گویند هر کس (آیه الکرسی) (آیات 255 تا 257) سوره بقره را بنویسد و بر بازوی خود بندد، به هر جا رود عزیز و محترم باشد.