فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(16) آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد

رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: کسی که آیه 10 سوره آل عمران را نوشته و در قفلی که بر در خانه زده اند بیاویزد آن خانه از دزد و از غرق و از خرابی و از غیر اینها محفوظ خواهد ماند.
ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم و لا اولادهم من اللَّه شیئا و اولئک هم و قود النار.

(17) آیه جهت محفوظ ماندن بنا

بر حسب حدیث وارده از حضرت رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله خواندن این آیه موجب حفظ بنا از زلزله و غیر آن خواهد شد. ان شاء اللَّه.
ان اللَّه یمسک السموات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا.

(18) آیه به جهت محبت و دوستی

از رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله روایت شده است هر که خواهد کسی را به دوستی و محبت خود مایل سازد این آیه را خوانده به طعامی بدمد و به او بخوراند که موثر خواهد بود.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
ان لا تعلوا علی و اتونی مسلمین لو لا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المومنین.