فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(14) آیه به جهت نجات از سختیها

گویند در شدائد و سختیها و در مهمات عظیمه قرائت (آیه الکرسی) دوازده مرتبه نافع است و تخلف ندارد.

(15) آیه ای که انسان را محتاج نخواهد کرد

جهت محتاج نشدن به هیچ چیز، بعد از هر نماز هفت بار این آیه را بخواند.
فسیکفیکهم اللَّه و هو السمیع العلیم.

(16) آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد

رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: کسی که آیه 10 سوره آل عمران را نوشته و در قفلی که بر در خانه زده اند بیاویزد آن خانه از دزد و از غرق و از خرابی و از غیر اینها محفوظ خواهد ماند.
ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم و لا اولادهم من اللَّه شیئا و اولئک هم و قود النار.