فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(12) آیه جهت بی خوابی طفل

چنانچه طفلی بی خوابی داشته باشد و به خواب نرود بنویسد این آیه را و زیر بالین طفل گذارد.
یسئلونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تراعوجا
بعد بگوید:
لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم

(13) آیه جهت بچه ای که دیر زبان باز می کند

در کتاب عده الداعی ابن فهد حلی برای بچه ای که دیر زبان باز کند این آیه را بنویسد و به او آویزد:
ما لکم لاینطقون اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم الا من اذن له الرحمن و قال صوابا انطقک اللَّه الذی انطق کل شی ء ففهمناها سلیمان.

(14) آیه به جهت نجات از سختیها

گویند در شدائد و سختیها و در مهمات عظیمه قرائت (آیه الکرسی) دوازده مرتبه نافع است و تخلف ندارد.