فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(10) آیه برای این که دچار فراموشی نشوید

ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا و لا تحمل علینا اصراکما حملته علی الذین من قبلنا ربنا و لاتحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین.
(آخر سوره بقره)

(11) آیه جهت فرزند پسر

گویند هرگاه آیه الکرسی (آیات 255 تا 257) سوره بقره را بخواند و به انار شیرین بدمد و پیش از چهار ماهگی به حامله دهد فرزندش پسر خواهد شد.

(12) آیه جهت بی خوابی طفل

چنانچه طفلی بی خوابی داشته باشد و به خواب نرود بنویسد این آیه را و زیر بالین طفل گذارد.
یسئلونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تراعوجا
بعد بگوید:
لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم