فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(9) چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن

هر کس همراه داشته باشد این چهار آیه را نصرت یابد و در نزد حاکمان با هیبت باشد.
الم ترالی الملا من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللَّه قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتوا قالو و ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللَّه و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم و اللَّه علیم بالظالمین.
(سوره بقره، آیه 246)
لقد سمع اللَّه قول الذین قالوا ان اللَّه فقیر و نحن اغنیاء سنکتب ما قالوا و قتلهم الانبیاء بغیر حق و نقول ذوقوا عذاب الحریق.
(سوره آل عمران، آیه 181)
الم ترالی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلوه و اتوا الزکوه فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیه اللَّه او اشد خشیه و قالوا ربنا لم کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل و الاخره خیر لمن اتقی و لاتظلمون فتیلا.
(سوره نساء، آیه 77)
و تل علیهم نبا ابنی ادم بالحق اذ قربانا فتقبل من احدهما و لم یتقبل من الاخره قال لافتلنک قال انما یتقبل اللَّه من المتقین.
(سوره مائده، آیه 27)
این چهار آیه عظیم است و در هر آیه اگر دقت نمایید ده قاف (ق) وجود دارد.

(10) آیه برای این که دچار فراموشی نشوید

ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا و لا تحمل علینا اصراکما حملته علی الذین من قبلنا ربنا و لاتحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین.
(آخر سوره بقره)

(11) آیه جهت فرزند پسر

گویند هرگاه آیه الکرسی (آیات 255 تا 257) سوره بقره را بخواند و به انار شیرین بدمد و پیش از چهار ماهگی به حامله دهد فرزندش پسر خواهد شد.