فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(6) آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل

اگر کسی آیه 59 سوره انعام را بر صفحه از قلع بنویسد و در دکان یا منزل خود آویزد خیر و برکت آن بسیار شود.
و عنده مفاتح الغیب لایعملها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها و لا حبه فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین.

(7) خواص هفت آیه پر فضیلت

علی علیه السلام گفت: رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله روزی فرمود: یا علی خواهی تو را چیزی آموزم که اگر خلق هفت آسمان و زمین جمع گردند نتوانند به تو بدی و آسیبی رسانند و هیچ کس بر تو ظفر نیابد. گفتم: بلی.
فرمود: هفت آیه در قرآن است.
آن را این گونه بر خود بخوان و بدم.
اول: از پیش رو، دوم: پشت سر، سوم: بالای سر، چهارم: به سوی پایین، پنجم: بر طرف راست، ششم: بر طرف چپ و هفتم: بر تمام اعضاء.
یا علی! هر کس این هفت آیه را بخواند یا با خود دارد حق سبحانه و تعالی هفتاد هزار بدی را از نامه عمل او دور کند و هفتاد هزار حسنه در نامه عمل او نویسد و هفتاد هزار قصر در بهشت برایش بنا کند و هفتاد هزار حور و قصور و غلمان به او کرامت فرماید و هفتاد هزار حله از حریر و دیبای بهشتی به او بپوشاند چنان که صفت آنها را حق داند و دیگری نداند.
یا علی! هر کس این هفت آیه را بخواند و با خود دارد خداوند در روز قیامت دارنده او را به حرمت این آیات ببخشد اگر چه مستوجب کیفر باشد.
و باز فرمود: یا علی! هر که آن را بخواند و به خود بدمد اگر نزد امراء و حکام رود البته عزیز و مکرم باشد اگر چه بر او خشم گرفته باشند، نرم گرداند. (و آن هفت آیه این است):
قل لن یصیبنا الا ما کتب اللَّه لنا هو مولنا و علی اللَّه فلیتوکل المومنون.
(سوره توبه، آیه 51)
بگو هرگز نرسد ما را مگر آنچه را نوشت خدا بر ما، اوست صاحب اختیار ما و بر خدا توکل کنند گروندگان.
و ان یمسسک اللَّه بضر فلا کاشف له الا هو و ان یمسسک بخیر فهو علی کل شی ء قدیر
(سوره انعام، آیه 17)
و اگر برساند تو را خدای سختی پس نیست بازدارنده مر آن را مگر او و اگر برساند به تو نیکویی پس او بر هر چیزی تواناست.
و ما من دابه فی الارض الا علی اللَّه رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین.
(سوره هود، آیه 6)
و نیست هیچ جنبنده ای در زمین مگر بر خداست روزی او و می داند قرارگاهش و آرامگاهش را به جملگی در کتابی روشن است.
انی توکلت علی اللَّه ربی و ربکم ما من دابه الا هو اخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم.
(سوره هود، آیه 56)
همانا من توکل کردم بر خدای پروردگارم و پروردگار شما نیست هیچ جنبنده مگر که اوست گیرنده موی پیشانیش را همانا پروردگار من بر راه راست است.
و کاین من دابه لا تحمل رزقها اللَّه یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم.
(سوره عنکبوت، آیه 60)
و چه بسیار جنبنده که بر نمی دارد روزی خود را، خدا روزی می دهد او را و شما را و او شنوای داناست.
ما یفتح اللَّه للناس من رحمه فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم.
(سوره فاطر، آیه 2)
آنچه گشاده گرداند خدا برای مردمان از رحمت، پس نیست باز گیرنده مر آن را و آنچه را باز گیرد پس نیست فرستنده مر او را بعد از گرفتن او و اوست غالب درست کردار.
و لئن سالتهم من خلق السموات و الارض لیقولن اللَّه قل افرایتم ما تدعون من دون اللَّه ان ارادنی بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمه هل هن ممسکات رحمته قل حسبی اللَّه علیه یتوکل المتوکلون.
(سوره الزمر، آیه 38)
و اگر بپرسی از ایشان کی آفرید آسمان ها و زمین را هر آینه خواهند گفت البته خداست. بگو خبر دهید که آنچه را می خوانید از غیر خدا اگر خواست به من خدای ضرری را آیا ایشانند دفع کننده ضررش یا اگر خواست به من رحمت و احسانی آیا ایشانند بازدارندگان رحمتش. بگو که بس است مرا خدا بر او توکل می کنند توکل کنندگان.

(8) آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می کند

در بحر الغرائب نوشته مردی خدمت پیغمبر آمد گفت: جانم به فدایت! بسیار قرض دارم. فرمود: این آیات را بخوان. بار دیگر آمد. گفت: قرضم ادا شد. متاع دنیا ندارم. فرمود: این آیات را بخوان. بعد از مدتی آمد و گفت: دشمن و همسایه بد دارم. فرمود: این آیات را بخوان. گفت: از حکام می ترسم. فرمود: برای هر مشکلی بخوان و از کسی مترس.
در جواهر القرآن نوشته حضرت رضا علیه السلام فرمود: هر که این آیات را بخواند و ثواب آنها را به روح والدین بخشد، ایشان را حقی در گردن آن فرزند نماند و آیات کریمه این است:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
فللَّه الحمد رب السموات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السموات و الارض و هو العزیز الحکیم فللَّه الحمد رب السموات و رب الارض رب العالمین و له العظمته فی السموات و الارض و هو العزیز الحکیم فللَّه الحمد رب السموات و رب الارض رب العالمین و له الفضل فی السموات و الارض هو العزیز الحکیم فللَّه الحمد رب السموات و رب الارض رب العالمین و له النور فی السموات و الارض و هو العزیز الحکیم فللَّه الحمد رب السموات و رب الارض رب العالمین و له الملک فی السموات و الارض و هو العزیز الحکیم.