فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(3) آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان

این آیه را مرتب بخواند:
ربی لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین.

(4) آیه به جهت زیادی رزق

به تجربه رسیده آن که در هر روز بخواند آیه مبارکه و من یتق اللَّه تا آخر آیه 3 سوره طلاق را سه مرتبه بعد از نمازهای واجب با سه مرتبه صلوات در اول آن و سه مرتبه صلوات در آخر آن بخواند موجب وسعت رزق خواهد بود. ان شاء اللَّه.
و من یتق اللَّه یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لایحتسب و من یتوکل علی اللَّه فهو حسبه ان اللَّه بالغ آمره قد جعل اللَّه لکل شی ء قدرا.

(5) آیه ای دیگر جهت وسعت رزق

هر روز صبح بعد از نماز، دستها را به طرف آسمان بلند کرده به قصد دعا این آیه را ده مرتبه بخواند:
ربنا انزل علینا مائده من المساء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک و ارزقنا و انت خیر الوارثین.