فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(175) ختم یا علی علیه السلام

ختم کلمه (یا علی علیه السلام) از مجربات است در مدت ده شب و هر شب در وقت معین دو رکعت نماز حاجت بخواند بعد از نماز بدون تکلم یکصد و ده مرتبه صلوات بفرستد و بعد از آن بلافاصله یکهزار و پانصد و هفتاد مرتبه بگوید (یا علی علیه السلام) و بعد حاجت خود را از خدا بخواهد و به سه مرتبه صلوات بفرستد که مجرب است.

(176) دستوری برای نمازهای قضای گذشته که فراموش شده

امیرالمومنین علیه السلام فرمود شنیدم از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله هر کس ترک کند نماز را از روی جهالت و نداند چقدر باید قضا کند شب دوشنبه پنجاه رکعت نماز بخواند با حمد و سوره و روزه بگیرد روز دوشنبه را و ظهر دوشنبه نیز پنجاه رکعت (25 نماز دو رکعتی) با حمد و سوره بخواند بعد از فراغت صد مرتبه استغفار کند این عمل مطابق با صد سال نماز قضا شده خدا حساب می فرماید ولی اگر بداند چقدر قضاء دارد باید همه آن را بجا آورد.

(177) دستوری برای حفظ کردن قرآن در مدت کم

از برای حفظ قرآن سه شب یا هفت شب جمعه در سحر و اگر نتواند در نصف شب و اگر نتواند در اول شب چهار رکعت نماز بخواند و در رکعت اول بعد از فاتحه سوره (یس) و در رکعت دوم (حم دخان) و در رکعت سوم (الم سجده) و در رکعت چهارم (سوره الملک) را باید بخواند و بعد از نماز و مناجات و صلوات به روح انبیاء عظام و حضرت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله آمرزش برای مومنین و مومنات و برادران دینی که پیش از وی بوده اند باید خواست آنگاه این دعا را بخواند.
اللهم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی و ارحمنی ان اتکلف ما لایعنینی و ارزقنی حسن النظر فیما یرضیک اللهم بدیع السماوات و الارض ذالجلال و الاکرام و العزه التی لا ترام اسئلک یا اللَّه یا رحمان بجلالک و نور عرشک ان تنور بکتابک بصری و ان تطلق به لسانی و ان تفرج به عن قلبی و ان تشرح به صدری و ان تغسل به بدنی فانه لایعنینی علی الحق غیرک و لا یوتیه الا انت و لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم.