فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(174) ختم یا علی علیه السلام

اسم مبارک حضرت علی علیه السلام از برای هر حاجت که مداومت کند چهار روز نگذشته که نتیجه خواهد گرفت ان شاء اللَّه و آن این است که در مسجد به جای خلوت برود دوازده هزار مرتبه (یا علی علیه السلام) بگوید. البته حاجتش روا شود شک نیست زیرا که حضرت علی علیه السلام اسم اعظم است.

(175) ختم یا علی علیه السلام

ختم کلمه (یا علی علیه السلام) از مجربات است در مدت ده شب و هر شب در وقت معین دو رکعت نماز حاجت بخواند بعد از نماز بدون تکلم یکصد و ده مرتبه صلوات بفرستد و بعد از آن بلافاصله یکهزار و پانصد و هفتاد مرتبه بگوید (یا علی علیه السلام) و بعد حاجت خود را از خدا بخواهد و به سه مرتبه صلوات بفرستد که مجرب است.

(176) دستوری برای نمازهای قضای گذشته که فراموش شده

امیرالمومنین علیه السلام فرمود شنیدم از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله هر کس ترک کند نماز را از روی جهالت و نداند چقدر باید قضا کند شب دوشنبه پنجاه رکعت نماز بخواند با حمد و سوره و روزه بگیرد روز دوشنبه را و ظهر دوشنبه نیز پنجاه رکعت (25 نماز دو رکعتی) با حمد و سوره بخواند بعد از فراغت صد مرتبه استغفار کند این عمل مطابق با صد سال نماز قضا شده خدا حساب می فرماید ولی اگر بداند چقدر قضاء دارد باید همه آن را بجا آورد.