فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(173) ختم سوره اذاوقعه

جهت وسعت رزق ابتدا کند از شب جمعه و در شب جمعه دیگر ختم کند و در هر شب پنج مرتبه سوره اذاوقعه را بخواند و بعد از هر مرتبه این دعا را بخواند:
اللهم انی اسئلک رزقا واسعا حلالا طیبا بغیر کدو استجب دعائی بغیر رد و اغوذ بک من الفقر و الدین و صلی اللَّه علی محمد و آله الطاهرین.

(174) ختم یا علی علیه السلام

اسم مبارک حضرت علی علیه السلام از برای هر حاجت که مداومت کند چهار روز نگذشته که نتیجه خواهد گرفت ان شاء اللَّه و آن این است که در مسجد به جای خلوت برود دوازده هزار مرتبه (یا علی علیه السلام) بگوید. البته حاجتش روا شود شک نیست زیرا که حضرت علی علیه السلام اسم اعظم است.

(175) ختم یا علی علیه السلام

ختم کلمه (یا علی علیه السلام) از مجربات است در مدت ده شب و هر شب در وقت معین دو رکعت نماز حاجت بخواند بعد از نماز بدون تکلم یکصد و ده مرتبه صلوات بفرستد و بعد از آن بلافاصله یکهزار و پانصد و هفتاد مرتبه بگوید (یا علی علیه السلام) و بعد حاجت خود را از خدا بخواهد و به سه مرتبه صلوات بفرستد که مجرب است.