فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(167) ختم مجرب به حضرت ابوالفضل علیه السلام

در گوهر شب چراغ آورده است که میان نماز مغرب و عشاء دو رکعت نماز حاجت بجای آورد در یک وقت و یک ساعت تا چهل و یک شب و شب آخر ا به گرو نگاه دارد تا وقتی حاجت روا گردد و بعد از آن بخواند و ختم نماید.
یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا رب یا رب یا رب یا عباس بن علی بن ابیطالب علیه السلام الامان الامان ادرکنی ادرکنی ادرکنی.
آن قدر کلمه الامان و ادرکنی را تکرار نماید که نفس قطع شود ان شاء اللَّه به مقصود نایل گردد.

(168) ختم و توسل به حضرت حجة بن الحسن عجل اللَّه فرجه

زیر آسمان خارج از سقف ایستاده با حال وضو رو به قبله هفتاد بار بگوید:
یا فارس الحجاز ادرکنی یا ابا صالح المهدی ادرکنی یا ابا القاسم ادرکنی و لا تدعنی انی عاجز ذلیل.

(169) توسل به امام زمان علیه السلام

وارد شده که هر کس حاجتی داشته باشد بعد از نصف شب با داشتن غسل و وضو و لباس تمیز دو رکعت نماز حاجت توسل به حضرت حجة بخواند. در رکعت اول چون در سوره حمد به ایاک نعبد و ایاک نستعین رسید صد مرتبه این جمله را بگوید بعد بقیه سوره را تمام کند و بعد سوره توحید را بخواند. پس به رکوع برود و در رکوع هفت مرتبه سبحان ربی العظیم و بحمده را بگوید و بعد به سجده رود و در هر سجده هفت مرتبه سبحان ربی الاعلی و بحمده را بگوید بعد برخیزد برای رکعت دوم به همین قسم رکعت دوم را هم به جا آورد پس از خاتمه نماز دعا کند و حاجت خود را از خدا تمنا نماید و او را به امام زمان قسم بدهد بعد آن قدر بگوید یا کریم تا نفس قطع شود.