فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(166) ختم امام جواد علیه السلام

برای شفای هر مریضی دو رکعت نماز حاجت توسل به حضرت جواد الائمه بخواند و بعدا یکصد و چهل و شش مرتبه بگوید: (ماشاء اللَّه لا حول و لا قوة الا باللَّه) اگر در ساعتی که منسوب به آن حضرت است باشد بسیار مفید و ساعت آن را از نماز عصر تا دو ساعت بعد از آن تشخیص داده اند که مورد استجابت است.

(167) ختم مجرب به حضرت ابوالفضل علیه السلام

در گوهر شب چراغ آورده است که میان نماز مغرب و عشاء دو رکعت نماز حاجت بجای آورد در یک وقت و یک ساعت تا چهل و یک شب و شب آخر ا به گرو نگاه دارد تا وقتی حاجت روا گردد و بعد از آن بخواند و ختم نماید.
یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا رب یا رب یا رب یا عباس بن علی بن ابیطالب علیه السلام الامان الامان ادرکنی ادرکنی ادرکنی.
آن قدر کلمه الامان و ادرکنی را تکرار نماید که نفس قطع شود ان شاء اللَّه به مقصود نایل گردد.

(168) ختم و توسل به حضرت حجة بن الحسن عجل اللَّه فرجه

زیر آسمان خارج از سقف ایستاده با حال وضو رو به قبله هفتاد بار بگوید:
یا فارس الحجاز ادرکنی یا ابا صالح المهدی ادرکنی یا ابا القاسم ادرکنی و لا تدعنی انی عاجز ذلیل.