فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(165) توسل به امام موسی کاظم علیه السلام جهت برآمدن حاجت

مردی خدمت امام هفتم علیه السلام شکایت کرد کار بر من بسته شده و به هر کاری که متوجه می شوم سعی نمی یابم و به هر حاجتی می روم مایوس می شوم. حضرت فرمود: بعد از نماز صبح ده مرتبه این جمله را بگو:
سبحان العظیم و بحمده استغفر اللَّه و اسئله من فضله.
آن مرد مداومت نمود با این دعا و بطور خوبی وضعش نیک گردید.

(166) ختم امام جواد علیه السلام

برای شفای هر مریضی دو رکعت نماز حاجت توسل به حضرت جواد الائمه بخواند و بعدا یکصد و چهل و شش مرتبه بگوید: (ماشاء اللَّه لا حول و لا قوة الا باللَّه) اگر در ساعتی که منسوب به آن حضرت است باشد بسیار مفید و ساعت آن را از نماز عصر تا دو ساعت بعد از آن تشخیص داده اند که مورد استجابت است.

(167) ختم مجرب به حضرت ابوالفضل علیه السلام

در گوهر شب چراغ آورده است که میان نماز مغرب و عشاء دو رکعت نماز حاجت بجای آورد در یک وقت و یک ساعت تا چهل و یک شب و شب آخر ا به گرو نگاه دارد تا وقتی حاجت روا گردد و بعد از آن بخواند و ختم نماید.
یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا رب یا رب یا رب یا عباس بن علی بن ابیطالب علیه السلام الامان الامان ادرکنی ادرکنی ادرکنی.
آن قدر کلمه الامان و ادرکنی را تکرار نماید که نفس قطع شود ان شاء اللَّه به مقصود نایل گردد.