فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(164) توسل به حضرت حجة علیه السلام جهت گشایش هر کاری

بسیار مجرب است. هفتاد مرتبه بگوید:
یا اللَّه یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی و لاتهلکنی

(165) توسل به امام موسی کاظم علیه السلام جهت برآمدن حاجت

مردی خدمت امام هفتم علیه السلام شکایت کرد کار بر من بسته شده و به هر کاری که متوجه می شوم سعی نمی یابم و به هر حاجتی می روم مایوس می شوم. حضرت فرمود: بعد از نماز صبح ده مرتبه این جمله را بگو:
سبحان العظیم و بحمده استغفر اللَّه و اسئله من فضله.
آن مرد مداومت نمود با این دعا و بطور خوبی وضعش نیک گردید.

(166) ختم امام جواد علیه السلام

برای شفای هر مریضی دو رکعت نماز حاجت توسل به حضرت جواد الائمه بخواند و بعدا یکصد و چهل و شش مرتبه بگوید: (ماشاء اللَّه لا حول و لا قوة الا باللَّه) اگر در ساعتی که منسوب به آن حضرت است باشد بسیار مفید و ساعت آن را از نماز عصر تا دو ساعت بعد از آن تشخیص داده اند که مورد استجابت است.