فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(158) صحت یافتن با تربت امام حسین علیه السلام

در بعضی از دعوات از حضرت بقیة اللَّه امام عصر علیه السلام رسیده است هر که این دعا را با تربت امام حسین علیه السلام در قدحی بنویسد و دست خود را بشوید و با انگشت شهادت به مریض دهد تا بخورد صحت یابد.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
بسم اللَّه شفاء و لا اله الا اللَّه اکفاء اذهب الباس رب الناس و اشف انت الشافی شفاء و انت الکافی کفاء لایغادر شفاءک سقما و صلی اللَّه علی محمد و آله اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

(159) دعایی به جهت برآمدن حاجت از شیخ بهاء الدین عاملی بسیار مجرب است

از شیخ بهاء الدین عاملی رسیده که در شب جمعه این دعا را بر چهل و یک دانه گندم بخواند و بر بام خانه بریزد تا مرغها بخورند اگر حاجتش روا نشود بر من بد گویند.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
لا اله الا اللَّه بعونک و قدرتک لا اله الا اللَّه بحقک و حرمتک لا اله الا اللَّه فرجا فرجنی من امری فرجا و مخرجا ربنا یا ارحم الراحمین.
به هر یک دانه گندم یک مرتبه بخواند.

(160) توسل به حضرت علی علیه السلام جهت برآمدن حاجت

روز چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه روزه گرفته بعد از افطار دو رکعت نماز بخواند و از حال نماز خارج نشود و بلافاصله این رباعی را 110 مرتبه رو به قبله بخواند:
یا امیرالمومنین یا ذالنعم یا امام المتقین یا ذالکرم
اننا جئناک فی حاجاتنا لاتخیبنا و قل فیها نعم