فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(153) دعا جهت توانگر شدن

گویند جهت توانگری چهل شب هر شب این دعا را بخواند موثر خواهد بود.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اللهم یا غنی یا حمید یا رحیم یا ودود یا مبدء یا معید اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک یا ارحم الراحمین.

(154) دعا به جهت وسعت رزق

برای رفع فقر و جلب وسعت و باز شدن در بهشت هر روز صد مرتبه بگوید:
لا اله الا اللَّه الملک الحق المبین.

(155) دعایی جهت غنی شدن

حضرت خاتم الانبیاء صلی اللَّه علیه و آله به اصحاب صفه در زمانی که از تنگدستی خویش شکایت کردند این دعا را تعلیم ایشان فرمود که دائم بخوانند، غنی خواهند شد:
اللهم رب السموات السبع و رب العرش العظیم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر.