فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(152) دعا برای ادای قرض

در خواب دیده شده است که حضرت رضا علیه السلام فرمودند: جهت ادای دین 442 مرتبه بگو:
لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظلمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المومنین.

(153) دعا جهت توانگر شدن

گویند جهت توانگری چهل شب هر شب این دعا را بخواند موثر خواهد بود.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اللهم یا غنی یا حمید یا رحیم یا ودود یا مبدء یا معید اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک یا ارحم الراحمین.

(154) دعا به جهت وسعت رزق

برای رفع فقر و جلب وسعت و باز شدن در بهشت هر روز صد مرتبه بگوید:
لا اله الا اللَّه الملک الحق المبین.