فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(151) دعا جهت ادای دین و قرض

هر روز چهل و یک مرتبه یا چهل و یک روز بعد از نماز صبح خوانده شود که فوق العاده موثر و مجرب است.
و من یقرض اللَّه قرضا حسنا یضاعف له.

(152) دعا برای ادای قرض

در خواب دیده شده است که حضرت رضا علیه السلام فرمودند: جهت ادای دین 442 مرتبه بگو:
لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظلمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المومنین.

(153) دعا جهت توانگر شدن

گویند جهت توانگری چهل شب هر شب این دعا را بخواند موثر خواهد بود.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اللهم یا غنی یا حمید یا رحیم یا ودود یا مبدء یا معید اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک یا ارحم الراحمین.