فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(150) جهت زیاد شدن رزق

هر روز هزار و یک بار این آیه خوانده شود بسیار فایده دارد:
اللَّه لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز.

(151) دعا جهت ادای دین و قرض

هر روز چهل و یک مرتبه یا چهل و یک روز بعد از نماز صبح خوانده شود که فوق العاده موثر و مجرب است.
و من یقرض اللَّه قرضا حسنا یضاعف له.

(152) دعا برای ادای قرض

در خواب دیده شده است که حضرت رضا علیه السلام فرمودند: جهت ادای دین 442 مرتبه بگو:
لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظلمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المومنین.