فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(149) دعا جهت زیاد شدن روزی توسل به جواد الائمه علیه السلام

جهت زیاد شدن روزی این دعا را روزی چهارده مرتبه تا 9 روز بخواند:
اللهم انی اسئلک بحق ولیک محمد بن علی علیه السلام الا جدت به علی من فضلک و تفضلت به علی من وسعک و وسعت علی رزقک و اعنیتنی عمن سواک و جعلت حاجتی الیک و قضاها علیک انک لما تشاء قدیر.

دعاهایی جهت زیاد شدن رزق و اداء دین

علی علیه السلام فرمود: شکایت کردم به پیغمبر از قرض، پس فرمود: بگو یا علی!
اللهم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک.
پس اگر به قدر کوه بزرگی قرض دار باشی خدا ادا می فرماید. ان شاء اللَّه تعالی.
(بحار 95، 1/301)

(150) جهت زیاد شدن رزق

هر روز هزار و یک بار این آیه خوانده شود بسیار فایده دارد:
اللَّه لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز.