فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(145) دعا جهت ادای قرض زیاد از حضرت عیسی علیه السلام

مردی به حضرت عیسی بن مریم علیه السلام شکایت کرد از دین خود فرمود بگو:
اللهم یا فارج الهم و منفس الغم و مذهب الاحزان و مجیب دعوة المضطرین یا رحمن الدنیا و الاخرة و رحیمهما انت رحمنی و رحمان کل شی ء فارحمنی رحمة تغنینی بها عن رحمة من سواک و تقضی بها عنی الدین.
پس هرگاه به قدر پری زمین طلا مدیون باشد حق تعالی ادا فرماید.

(146) دعا جهت غنی شدن از حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله

حضرت خاتم الانبیاء صلی اللَّه علیه و آله به اصحاب صفه در وقتی که از تنگدستی خود شکایت کردند این دعا را تعلیمشان فرمود که دائم بخوانند، غنی خواهند شد.
اللهم رب السموات السبع و رب العرش العظیم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر

(147) دعا جهت توسعه رزق از امام جواد علیه السلام

جهت وسعت رزق مکرر گفته شود:
یا من یکفی من کل شی ء و لا یکفی منه شی ء اکفنی ما اهمنی.