فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(142) دعای پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله در جنگ خیبر

این دعا را جبرئیل در جنگ خیبر آورد:
اللهم انی اسئلک تعجیل عافیتک و صبرا علی بلیتک و خروجا من الدنیا الی رحمتک.

دعاهای سفارش شده جهت ادای قرض

(143) دعای ادای قرض موسی کاظم علیه السلام

مردی به خدمت امام موسی کاظم علیه السلام شکایت کرد که کار من بسته شده است و به هر کاری که متوجه می شوم، سود نمی یابم و به هر حاجت که روی نهم برآورده نمی شود. حضرت فرمودند: بعد از نماز صبح ده مرتبه بگو:
سبحان اللَّه العظیم و بحمده استغفر اللَّه و اسئله من فضله.
راوی گوید: بعد از مدتی مال بسیار به دست من آمد.