فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(141) دعای بزرگی که حضرت عیسی علیه السلام به برکت آن به آسمان رفت

از امام صادق علیه السلام روایت شده که پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله فرمود: یهود جمع شدند عیسی علیه السلام را بکشند جبرئیل او را به بال خود پوشانید چون عیسی به بالا نظر کرد این دعا را در درون بال جبرئیل نوشته دید. پیغمبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله فرمود: به خدایی که جانم در دست اوست هر مومنی که با اخلاص این دعا را بخواند عرش مجید و هفت آسمان و زمین تمام به حرکت آید و خدای متعال به فرشتگان گوید: شما گواه باشید که من دعای او را استجاب کردم و آنچه او در دنیا و آخرت خواست به او بخشیدم.
اللهم انی ادعوک باسمک الواحد الاعز و ادعوک اللهم باسمک الصمد و ادعوک اللهم باسمک الکبیر العظیم الوتر و ادعوک باسمک الکبیر المتعال الذی ثبت ارکانک کلها ان تکشف عنی ما اصبحت و امسیت فیه.

(142) دعای پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله در جنگ خیبر

این دعا را جبرئیل در جنگ خیبر آورد:
اللهم انی اسئلک تعجیل عافیتک و صبرا علی بلیتک و خروجا من الدنیا الی رحمتک.

دعاهای سفارش شده جهت ادای قرض