فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(138) دعای حضرت یعقوب علیه السلام برای رفع غم

این دعا برای رفع غم و تعجیل فرج و آمدن غایب یا آمدن مسافر اثر عجیبی دارد و حضرت یعقوب علیه السلام بعد از خواندن این دعا بوی پیراهن یوسف به مشامش رسید.
یا حسن الصحبه یا کریم المعرفه یا خیر اله ائتنی بروح منک و فرج من عبدک یا من لا یعلم کیف هو الا هو یا من سد الهواء بالسماء و کبس الارض علی الماء و اختار لنفسه احسن الاسماء ائتنی بروح منک و فرج من عندک.

(139) دعای حضرت خضر علیه السلام به جهت دفع از سوختن و غرق شدن

هر روز بخوانید:
یا شامخا فی علوه یا قریبا فی دنوه یا مدانیا فی بعده یا روفا فی رحمته یا مخرج النبات یا دائم الثبات یا محیی الاموات یا ظهر اللاجئین یا جار المستجیرین یا اسمع السامعین یا ابصر الناظرین یا صریخ المتصرخین یا عماد من لا عماد من له یا سند من لا سند له یا ذخر من لا ذخر له و یا حرز من لا حرز له یا کنز الضعفاء یا عظیم الرجاء یا منقذ الغرقی یا منجی الهلکی یا محیی الموتی یا امان الخائفین یا اله العالمین یا صانع کل مصنوع یا جابر کل کسیر یا صاحب کل غریب یا مونس کل وحید یا قریبا غیر بعید یا شاهدا غیر غایب یا غالبا غیر مغلوب یا حی حین لا حی یا حی محیی الموتی یا حی لا اله الا اللَّه.

(140) دعای عظیمی از حضرت داوود علیه السلام

چون داوود بر وصف تحمید این دعا را خواند از حضرت عزت وحی آمد که ملائکه کرام الکاتبین را از بسیاری نوشتن ثواب این دعا به زحمت انداختی:
اللهم لک الحمد دائما مع دوامک و لک الحمد باقیا مع بقائک و لک الحمد خالدا مع خلودک و لک الحمد کما ینبغی لکرم وجهک و عز جلالک یا ذالجلال و الاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین.