فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

چندین دعای مهم از پیامبران

(137) دعای حضرت آدم علیه السلام برای مبارزه با نفس

از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که حضرت آدم به خدا از نفس شکایت کرد وحی آمد بگو:
لا حول و لا قوه الا باللَّه (و به روایتی این دعا را) یا رباه یا رباه لا یرد عضبک لاا حلمک و لا ینجی من عقوبتک الا التضرع الیک حاجتی التی ان اعطیتنیها لم یضرنی ما حرمتنی و ان حرمتنیها لم ینفعنی ما اعطیتنی اللهم انی اسئلک الفوز بالجنه و اعوذبک من النار یا ذا العرش الشامخ المنیف یا ذالجلال و الاکرام الباذخ العظیم یا ذالملک الفاخر القدیم یا اله العالمین یا صریخ المستصرخین و یا منزولا به کل حاجه انکنت قد رضیت فازدد عنی رضا منک و قربنی منک زلفی و الا تکن رضیت عنی فبحق محمد و اله و بفضلک علیهم لما رضیت عنی انک انت التواب الرحیم.

(138) دعای حضرت یعقوب علیه السلام برای رفع غم

این دعا برای رفع غم و تعجیل فرج و آمدن غایب یا آمدن مسافر اثر عجیبی دارد و حضرت یعقوب علیه السلام بعد از خواندن این دعا بوی پیراهن یوسف به مشامش رسید.
یا حسن الصحبه یا کریم المعرفه یا خیر اله ائتنی بروح منک و فرج من عبدک یا من لا یعلم کیف هو الا هو یا من سد الهواء بالسماء و کبس الارض علی الماء و اختار لنفسه احسن الاسماء ائتنی بروح منک و فرج من عندک.