فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(132) می خواهید دارای پسر شوید

گویند اگر حمد و معوذتین (قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق) را با تربت مقدسه بنویسند و زن و مرد از آب آن بخورند، زن به پسر آبستن شود.

(133) اگر در مشکلی سخت گرفتار شدی

در کتاب صحیفه الامان آمده است اگر در محنتی گرفتار باشی هفتاد مرتبه بگو:
یا اللَّه یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی و لاتهلکنی.
(بسیار مجرب است: تجربه شده است).

(134) دعای دیگر به جهت رفع گرفتاری

101 مرتبه بخواند:
رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین.