فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(130) دعای دیگر به جهت آمرزش گناهان

حضرت علی علیه السلام می فرماید: هر کس این دعا را بعد از نمازها بخواند خداوند گناهان او را می آمرزد اگر چه قدر شماره ستارگان آسمانها باشد و به قدر قطرات باران.
یا من لایشغله سمع عن سمع یا من لایغلطه السائلون یا من لایبرمه الحاح الملحین اذقنی برد عفوک و مغفرتک و حلاوة رحمتک.

(131) دعا به جهت رفع گرفتاری

در مکارم الاخلاق است که حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله به علی علیه السلام فرمودند: هرگاه گرفتاری پیدا کردی این دعا را زیاد بخوان.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
لا حول و لا قوة الا باللَّه العلی العظیم ایاک نعبد و ایاک نستعین.

(132) می خواهید دارای پسر شوید

گویند اگر حمد و معوذتین (قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق) را با تربت مقدسه بنویسند و زن و مرد از آب آن بخورند، زن به پسر آبستن شود.