فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(126) دعا به جهت برآمدن حاجتهای ضروری

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر که را بوده باشد به خدای مهربان حاجتی ضروری و بخواهد که برآورده شود بر بالای بام برآید و دو رکعت نماز بجا آورد و صد مرتبه بگوید:
یا جبرئیل یا محمد انتما کافیای فاکفیانی و انتها حافظای فاحفظانی و انتما کالثای فاکلثانی
بر خدا واجب و حق است که کفایت کند مهم او را.

(127) دعا به جهت زود جواب آمدن نامه

از حضرت موسی کاظم علیه السلام روایت شده است که فرمودند: چون می خواهی نامه ای به کسی نویسی به جهت مطلبی که خواهی زود روا شود بر سر کاغذ بنویس:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
وعداللَّه الصابرین المخرج مما یکرهون و الرزق من حیث لایحتسبون جعلنا اللَّه ایاکم من الذین لاخوف علیهم و لا هم یحزنون.
مکرر تجربه شده و تخلف نداشته است.

(128) دعا به جهت قبولی توبه

از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که کلماتی که آدم به آنها تکلم کرد و توبه اش قبول شد این کلمات بود:
اللهم لا اله انت سبحانک و بحمدک انی عملت سوءا و ظلمت نفسی فاغفرلی انک انت التواب الرحیم لا اله الا انت سبحانک و بحمدک انی ظلمت نفسی فاغفرلی انک انت خیر الغافرین.