فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(125) دعا به جهت رفتن به حج

حضرت صادق علیه السلام فرمودند: هر کس هزار مرتبه (لا حول و لا قوة الا باللَّه) بگوید خداوند حج را روزی را او گرداند و اگر اجل او نزدیک شده باشد خداوند اجلش را تاخیر اندازد تا حج را به او روزی فرماید.

(126) دعا به جهت برآمدن حاجتهای ضروری

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر که را بوده باشد به خدای مهربان حاجتی ضروری و بخواهد که برآورده شود بر بالای بام برآید و دو رکعت نماز بجا آورد و صد مرتبه بگوید:
یا جبرئیل یا محمد انتما کافیای فاکفیانی و انتها حافظای فاحفظانی و انتما کالثای فاکلثانی
بر خدا واجب و حق است که کفایت کند مهم او را.

(127) دعا به جهت زود جواب آمدن نامه

از حضرت موسی کاظم علیه السلام روایت شده است که فرمودند: چون می خواهی نامه ای به کسی نویسی به جهت مطلبی که خواهی زود روا شود بر سر کاغذ بنویس:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
وعداللَّه الصابرین المخرج مما یکرهون و الرزق من حیث لایحتسبون جعلنا اللَّه ایاکم من الذین لاخوف علیهم و لا هم یحزنون.
مکرر تجربه شده و تخلف نداشته است.