فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(124) دعا برای حفظ مسافر

در ساعت حرکت از وطنش سه مرتبه در گوش راست و سه مرتبه در گوش چپ بخواند امید است که بسلامت به وطن خود برگردد:
اعوذ باللَّه من الشیطان الرجیم ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معادفا اللَّه خیر حافظا و هو ارحم الراحمین.

(125) دعا به جهت رفتن به حج

حضرت صادق علیه السلام فرمودند: هر کس هزار مرتبه (لا حول و لا قوة الا باللَّه) بگوید خداوند حج را روزی را او گرداند و اگر اجل او نزدیک شده باشد خداوند اجلش را تاخیر اندازد تا حج را به او روزی فرماید.

(126) دعا به جهت برآمدن حاجتهای ضروری

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر که را بوده باشد به خدای مهربان حاجتی ضروری و بخواهد که برآورده شود بر بالای بام برآید و دو رکعت نماز بجا آورد و صد مرتبه بگوید:
یا جبرئیل یا محمد انتما کافیای فاکفیانی و انتها حافظای فاحفظانی و انتما کالثای فاکلثانی
بر خدا واجب و حق است که کفایت کند مهم او را.