فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(123) هر که می ترسد در خواب محتلم شود این دعا را بخواند

هر که ترسد که محتلم شود چون به رختخواب رود این دعا را بخواند:
اللهم انی اعوذ بک من الاحتلام و من سوء الاحلام و من ان یتلاعب بی الشیطان فی الیقظه و المنام.

(124) دعا برای حفظ مسافر

در ساعت حرکت از وطنش سه مرتبه در گوش راست و سه مرتبه در گوش چپ بخواند امید است که بسلامت به وطن خود برگردد:
اعوذ باللَّه من الشیطان الرجیم ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معادفا اللَّه خیر حافظا و هو ارحم الراحمین.

(125) دعا به جهت رفتن به حج

حضرت صادق علیه السلام فرمودند: هر کس هزار مرتبه (لا حول و لا قوة الا باللَّه) بگوید خداوند حج را روزی را او گرداند و اگر اجل او نزدیک شده باشد خداوند اجلش را تاخیر اندازد تا حج را به او روزی فرماید.