فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(122) دعا به جهت دفع ضرر از جن و انس

حضرت سجاد علیه السلام: هرگاه من این دعا را بخوانم، پروا ندارم اگر جن و انس جمع شوند برای ضرر رسانیدن به من.
بسم اللَّه و باللَّه و فی الی اللَّه و سبیل اللَّه اللهم الیک اسلمت نفسی و الیک وجهت وجهی و الیک فوضت امری و احفظنی بحفظ الایمان من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و من تحتی و ادفع عنی بحولک و قوتک و لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم.

(123) هر که می ترسد در خواب محتلم شود این دعا را بخواند

هر که ترسد که محتلم شود چون به رختخواب رود این دعا را بخواند:
اللهم انی اعوذ بک من الاحتلام و من سوء الاحلام و من ان یتلاعب بی الشیطان فی الیقظه و المنام.

(124) دعا برای حفظ مسافر

در ساعت حرکت از وطنش سه مرتبه در گوش راست و سه مرتبه در گوش چپ بخواند امید است که بسلامت به وطن خود برگردد:
اعوذ باللَّه من الشیطان الرجیم ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معادفا اللَّه خیر حافظا و هو ارحم الراحمین.