فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(121) دعا به جهت دفع جن

در خانه ای که جنیان سنگ می اندازند صاحب خانه آن سنگ را بردارد و بگوید:
حسبی اللَّه و کفی سمع اللَّه لمن دعا لیس وراء اللَّه منتهی.

(122) دعا به جهت دفع ضرر از جن و انس

حضرت سجاد علیه السلام: هرگاه من این دعا را بخوانم، پروا ندارم اگر جن و انس جمع شوند برای ضرر رسانیدن به من.
بسم اللَّه و باللَّه و فی الی اللَّه و سبیل اللَّه اللهم الیک اسلمت نفسی و الیک وجهت وجهی و الیک فوضت امری و احفظنی بحفظ الایمان من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و من تحتی و ادفع عنی بحولک و قوتک و لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم.

(123) هر که می ترسد در خواب محتلم شود این دعا را بخواند

هر که ترسد که محتلم شود چون به رختخواب رود این دعا را بخواند:
اللهم انی اعوذ بک من الاحتلام و من سوء الاحلام و من ان یتلاعب بی الشیطان فی الیقظه و المنام.