فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(120) دعا جهت محفوظ ماندن از شر انس و جن و حیوان و شر دزد

بعد از نماز عشاء بخواند دعایی را که از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است:
اعوذ بعزه اللَّه و اعوذ بمغفره اللَّه و اعوذ برحمه اللَّه و اعوذ بسلطان اللَّه ان اللَّه علی کل شی ء قدیر و اعوذ بکرم اللَّه و اعوذ بجمع اللَّه من شر کل جبار عنید و کل شیطان مرید و من شر السامه و الهامه و العامه و من شر کل دابه صغیره او کبیره بلیل او نهار و من شر فساق العرب و العجم و فجارهم و من شر فسقه الجن و الانس و من شر کل دابه ربی اخذ بناصیتها ان ربی علی صراط المستقیم.

(121) دعا به جهت دفع جن

در خانه ای که جنیان سنگ می اندازند صاحب خانه آن سنگ را بردارد و بگوید:
حسبی اللَّه و کفی سمع اللَّه لمن دعا لیس وراء اللَّه منتهی.

(122) دعا به جهت دفع ضرر از جن و انس

حضرت سجاد علیه السلام: هرگاه من این دعا را بخوانم، پروا ندارم اگر جن و انس جمع شوند برای ضرر رسانیدن به من.
بسم اللَّه و باللَّه و فی الی اللَّه و سبیل اللَّه اللهم الیک اسلمت نفسی و الیک وجهت وجهی و الیک فوضت امری و احفظنی بحفظ الایمان من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و من تحتی و ادفع عنی بحولک و قوتک و لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم.