فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(119) دعای مخصوص شب نیمه شعبان

در شب نیمه شعبان ماه که شب برات می گویند و شب ولادت امام زمان علیه السلام است بیست و یک نوبت این دعا را بخواند در بین مغرب و عشا پیش از تکلم با کسی؛ تا شب برات سال آینده هیچ مکروهی به او نرسد و اگر عمر او تمام شده باشد عمر مجدد یابد.
اللهم انک علیم ذو اناه و لا طاقه لنا بحکمک یا اللَّه یا اللَّه یا اللَّه الامان الامان الامان من الطاعون و الوبا و موت الفجاه و سوء القضاء و شماته الاعداء ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنونن برحمتک یا ارحم الراحمین (ایضا بخواند) اللهم لک الحمد عدد عفوک عن عبادک برحمتک یا ارحم الراحمین.

(120) دعا جهت محفوظ ماندن از شر انس و جن و حیوان و شر دزد

بعد از نماز عشاء بخواند دعایی را که از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است:
اعوذ بعزه اللَّه و اعوذ بمغفره اللَّه و اعوذ برحمه اللَّه و اعوذ بسلطان اللَّه ان اللَّه علی کل شی ء قدیر و اعوذ بکرم اللَّه و اعوذ بجمع اللَّه من شر کل جبار عنید و کل شیطان مرید و من شر السامه و الهامه و العامه و من شر کل دابه صغیره او کبیره بلیل او نهار و من شر فساق العرب و العجم و فجارهم و من شر فسقه الجن و الانس و من شر کل دابه ربی اخذ بناصیتها ان ربی علی صراط المستقیم.

(121) دعا به جهت دفع جن

در خانه ای که جنیان سنگ می اندازند صاحب خانه آن سنگ را بردارد و بگوید:
حسبی اللَّه و کفی سمع اللَّه لمن دعا لیس وراء اللَّه منتهی.