فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(115) دعایی دیگر که باید در قبرستان خوانده شود

از حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله مروی است که در قبرستان بگوید:
لا اله الا اللَّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شی ء قدیر.
روشن فرماید خدا کل آن قبور را و بیامرزد گوینده این کلمه را و بنویسید برای او هزار هزار حسنه و بیامرزد از او هزار هزار گناه و بلند کند برای او در بهشت هزار هزار درجه.

(116) دعای سفارش شده که بر سر قبر خوانده می شود

حضرت صادق علیه السلام: مردگان را زیارت کنید که ایشان خبر می شوند و به شما انس می گیرند و چون به نزدیک قبر بروید بگویید:
اللهم جاف الارض عن جنوبهم و صاعد الیک ارواحهم و لقهم منک رضوانا و اسکن الیهم من رحمتک ما تصل به وحدتهم و تونس به وحشتهم انک علی کل شی ء قدیر.
از حضرت امام محمد باقر علیه السلام: هر که سوره (انا انزلناه) را نزد قبر مومنی بخواند هفت مرتبه حق تعالی ملکی را بفرستد که عبادت الهی کند نزد قبر او و ثواب عبادت آن ملک را برای میت بنویسند و چون از قبرش محشور شود به هر ترسی از ترس های قیامت که برسد حق تعالی به سبب آن ملک آن هول و ترس را از او دفع می کند تا داخل بهشت شود.
از حضرت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر که در قبرستان بگذرد یازده مرتبه سوره (قول هو اللَّه احد) بخواند و ثوابش را به مردگان آن قبرستان ببخشد به عدد آن مردگان اجر و ثواب یابد.

(117) دعا مخصوص جمعه آخر ماه رمضان برای رسیدن به رمضان دیگر

در زاد المعاد از جابر بن عبداللَّه انصاری منقول است که گفت: در جمعه آخر ماه رمضان به خدمت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله رسیدم. چون نظر آن حضرت بر من افتاد فرمود: این آخرین جمعه است از ماه مبارک رمضان، پس آن را وداع کن و بگو:
اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا ایاه فان جعلته فاجعلنی مرحوما و لا تجعلنی محروما.
زیرا که هر کس این دعا را در این روز بخواند به یکی از دو خصلت نیکو ظفر می یابد یا به رسیدن به ماه رمضان آینده یا به آمرزش خدا و رحمت بی انتها.