فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(114) دعا به هنگام ورود به قبرستان

از حضرت امیرالمومنین علیه السلام در زیارت اهل قبور روایت شده است که فرمودند: به هنگام ورود به قبرستان بگویید:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
السلام علی اهل لا اله الا اللَّه من اهل لا اله الا اللَّه یا اهل لا اله الا اللَّه بحق لا اله الا اللَّه کیف وجدتم قول لا اله الا اللَّه من لا اله الا اللَّه یا لا اله الا اللَّه بحق لا اله الا اللَّه اغفر لمن قال لا اله الا اللَّه وحشرنا فی زمره من قال لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه علی ولی اللَّه.
و آن جناب فرمودند: شنیدم از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله که فرمود هر که این دعا را بخواند حق تعالی ثواب پنجاه سال عبادت به او عطا فرماید و گناهان پنجاه سال او را و پدر و مادرش را بیامرزد.
(بحار الانوار جلد 102).

(115) دعایی دیگر که باید در قبرستان خوانده شود

از حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله مروی است که در قبرستان بگوید:
لا اله الا اللَّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شی ء قدیر.
روشن فرماید خدا کل آن قبور را و بیامرزد گوینده این کلمه را و بنویسید برای او هزار هزار حسنه و بیامرزد از او هزار هزار گناه و بلند کند برای او در بهشت هزار هزار درجه.

(116) دعای سفارش شده که بر سر قبر خوانده می شود

حضرت صادق علیه السلام: مردگان را زیارت کنید که ایشان خبر می شوند و به شما انس می گیرند و چون به نزدیک قبر بروید بگویید:
اللهم جاف الارض عن جنوبهم و صاعد الیک ارواحهم و لقهم منک رضوانا و اسکن الیهم من رحمتک ما تصل به وحدتهم و تونس به وحشتهم انک علی کل شی ء قدیر.
از حضرت امام محمد باقر علیه السلام: هر که سوره (انا انزلناه) را نزد قبر مومنی بخواند هفت مرتبه حق تعالی ملکی را بفرستد که عبادت الهی کند نزد قبر او و ثواب عبادت آن ملک را برای میت بنویسند و چون از قبرش محشور شود به هر ترسی از ترس های قیامت که برسد حق تعالی به سبب آن ملک آن هول و ترس را از او دفع می کند تا داخل بهشت شود.
از حضرت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر که در قبرستان بگذرد یازده مرتبه سوره (قول هو اللَّه احد) بخواند و ثوابش را به مردگان آن قبرستان ببخشد به عدد آن مردگان اجر و ثواب یابد.