فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(111) دعایی جهت آسانی قبض روح بعد از هر نماز قرائت شود

بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اللهم یا مالک الموت طیبنی للموت و اصلحنی قبل الموت و ارحمنی عند الموت و هون علی سکرات الموت و لا تعذبنی بعد الموت و ارضنی الی ملک الموت یا فاطر السموات و الارض انت و لیی فی الدنیا و الاخره.
توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین.

(112) دعای دیگر برای شخصی که در حال احتضار است

حضرت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله حاضر شدند نزد شخصی که در حالت احتضار بود فرمود: بگو:
اللهم اغفرلی الکثیر من معصیتک و اقبل منی الیسیر من طاعتک.

(113) دعا به جهت رفع عذاب قبر

رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: هر که هر روز ده بار این دعا را بخواند چهار هزار گناه کبیره او را خدا بیامرزد و او را از سکرات موت و قبر و صد هزار هول قیامت برهاند و از شر شیطان و لشکرهای او محفوظ گردد و قرضش ادا می شود و غمش زایل گردد:
اعددت لکل هول لا اله الا اللَّه و لکل هم و غم ماشاء اللَّه و لکل نعمه الحمدللَّه و لکل رخاء الشکر للَّه و لکل اعجوبه سبحان اللَّه و لکل ذنب استغفر اللَّه و لکل مصیبته انا للَّه و انا الیه راجعون و لکل ضیق حسبی اللَّه و لکل قضاء و قدر توکلت علی اللَّه و لکل عدو اعتصمت باللَّه و لکل طاعه و معصیه لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم.