فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(106) دعا چون خواهی متاعی بخری

حضرت صادق علیه السلام فرمود: چون خواهی متاعی یا غیر آن بخری سه مرتبه (اللَّه اکبر) بگو پس سه مرتبه این دعا را بخوان:
اللهم انی اشتریته التمس فیه من خیرک فاجعل لی فیه خیرا اللهم انی اشتریته التمس فیه من فضلک فاجعل لی فیه فضلا اللهم انی اشترتیه التمس فیه من رزقک فاجعل لی فیه رزقا.

(107) دعا اگر راه را گم کردید

به آواز بلند بگوید (یا فارس الحجاز ادرکنی یا ابا صالح المهدی ادرکنی ادرکنی) از طرف حضرت ولی عصر علیه السلام راه به او نشان داده می شود و گمراه نمی شود و بسیار مجرب است.

(108) دعا اگر مالی یا حیوانی گم کردید

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هرگاه از کسی مالی یا حیوانی گم شود این دعا را بخواند:
اللهم انک اله من فی السماء و اله من فی الارض و عدل فیهما و انت الهادی من الضلاله و ترد الضاله رد علی ضالتی من رزقک و عطیتک اللهم لاتفتن بها مومنا و لا تغن بها کافرا اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و علی اهل بیته.