فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(104) دعایی دیگر به هنگام رفتن به بازار

امام محمد باقر علیه السلام: هر که در بامداد و پسین به بازار رود و چون پا در بازار گذارد بگوید:
اللهم انی اسالک من خیرها و خیر اهلها

(105) دعایی که باید در مغازه خوانده شود

امام محمد باقر علیه السلام: چون در مغازه نشستی بگو:
اشهد ان لا اله الا اللَّه وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا صلی اللَّه علیه و آله عبده و رسوله اللهم انی اسالک من فضلک رزقا حلالا طیبا و اعوذ بک من ان اظلم او اظلم و اعوذ بک من صفقه خاسره و یمین کاذبه.
چون این دعا را بخواند ملکی که به او موکل است می گوید: بشارت باد تو را که امروز در این بازار کسی بهره اش از تو فراوانتر نیست تعجیل کردی در جمع آوردن ثوابها و محو کردی از خود گناهان را به زودی می آید به سوی تو آنچه خدا روزی تو گردانیده است حلال و طیب و مبارک.

(106) دعا چون خواهی متاعی بخری

حضرت صادق علیه السلام فرمود: چون خواهی متاعی یا غیر آن بخری سه مرتبه (اللَّه اکبر) بگو پس سه مرتبه این دعا را بخوان:
اللهم انی اشتریته التمس فیه من خیرک فاجعل لی فیه خیرا اللهم انی اشتریته التمس فیه من فضلک فاجعل لی فیه فضلا اللهم انی اشترتیه التمس فیه من رزقک فاجعل لی فیه رزقا.